Koolitused ja nõustamine

Koolitused

Meeskonnakoolitused- ja üritused

Hästi toimiv koostöö ja positiivne sotsiaalne keskkond on organisatsioonis peamised rahuloluallikad, mis võimaldavad inimesel tunda end töökohal õnnelikuna, kogeda inspiratsiooni ning soovi kuuluda ja panustada.

Projektõpe ja õuesõpe

Tänase haridusmaastiku märksõnad on lapsest lähtuv kasvatus ja muutunud õpikäsitus. Projektõpe on heaks viisiks, kuidas lapse huvi, õhin ja õppimine läbi mängu saab teoks. 

Teadlikult juhitud koostöö lapsevanematega

Laps tuleb lasteaed kogu perega ja tema toetamiseks on oluline, et kogu lasteaia meeskond teeb perega koostöö. Koostöö aluseks on omakorda kontakt, mõistmine ja head suhted. Selleks, et mõista ka endast erinevad, on vaja teadlikkust ja kohalolu.

Koolitused lasteaiaõpetajatele

Igapäevaselt lastega töötavatele inimestele suunatud koolituste peamisteks eesmärkideks on toetada professionaalset arengut, teadlikkust enese isiksuslikest eripäradest ning  tööalastest oskustest ja vajadustest.

Koolitused õpetaja abidele ja assistentidele

Õpetaja abi ja assistent on rühmas ülioluline inimene lapsele, kolleegidele ja perele. Rolliselgus, suhtlemisoskused ja teadmised tänapäevastest kasvatusmeetoditest on toeks. 

Haridusasutuse juhtidele

Juht on eestvedaja, kes loob oma tegevuse ja isikliku eeskujuga organisatsioonikultuuri, ühtset nägemust lasteaia pedagoogilisest filosoofiast, identiteedist, arendussuundadest ja eesmärkidest. 

Supervisioonid

Supervisioon on tööalane nõustamisprotsess, mille fookuses on inimese professionaalne identiteet ja areng, töörollide ja ülesannete selgus, suhted ja koostöö meeskonnas, uute lahenduste leidmine ja eesmärkide saavutamine, läbipõlemise vältimine, jõustamine ja töörahulolu saavutamine.

Lugemiskoolitused ja lugemisjooga

Lugemisoskuse aluseks on lugemisrõõm ja lugemishuvi. Täiskasvanu saab luua teadlikult lapse jaoks motiveeriva lugemiskeskkonna, jagada lapsele tähelepanu, tunnustada ja meelitada last lugema. 

Koolitused peredele

Lapsevanematele suunatud praktiliste ja elurõõmsate koolituste eesmärgiks on pakkuda toetust lapse teadlikul kasvatamisel ja arendamisel viisil, et ka lapsevanem ise on jõustatud ja elurõõmus. 

Koolitused päevahoidudele ja lapsehoidjatele

Päevahoid on enamasti esimene üksteisest eraldumise kogemus nii pisikesele ilmakodanikule kui ka lapsevanemale. Laps õpib suhtlema ja toimetama tema jaoks täiesti uues maailmas ja lapsehoidja roll on toetada nii last kui peret. 

Eesti Koolid maailmas

Koolitused ja üritused välismaal tegutsevatele Eesti koolide ja ühenduste lastele ja suurtele, et toetada ja jõustada vabatahtlikke koolimeeskondi,  inspireerida lapsi rääkima eesti keeles ja jagada peredele kogemusi.

Supervisioonid

Supervisioon (individuaalne, grupile, meeskonnale) on tööalane nõustamisprotsess, mille fookuses on inimese professionaalne identiteet ja areng, töörollide ja ülesannete selgus, suhted ja koostöö meeskonnas, uute lahenduste leidmine ja eesmärkide saavutamine nii töötaja kui organisatsiooni tasandil ning läbipõlemise vältimine, professionaalne jõustamine ja töörahulolu saavutamine.

Nõustamine

Lugemisnõustaja

Superviisor

Psühholoog

Logopeed

Eripedagoog

Sotsiaalpedagoog

Toitumisnõustaja

Lugemisjooga ja lugemisnõustamine

Lugemisjooga

​Lugemisjooga sündis usust ja kogemusest, et lapsed õpivad lugema kõige paremini läbi loomuliku huvi, mängu ja rõõmu.

Lugemisnõustamine

Lugemisnõustamine on suunatud vanematele, kes soovivad toetada oma lapse lugemisoskust või on mures oma lapse lugemise pärast.

Tugila

Lugemisnõustamine

Pakume teenust, kus saad kohtuda lugemisnõustajaga, kes mängib lapsega esimesel kohtumisel lugemismänge ja nõustab lapsevanemat, mida võiks teha kodus, et lapse lugemisoskust ja lugemishuvi toetada.

Eripedagoog-nõustaja teenus 

Juhtumipõhine nõustamine, kuhu kaasatakse juhtkond, rühmameeskond, lapsevanemad, teised spetsialistid. Nõustamine sisaldab vaatlusi, tagasisidevestlusi ja edasise tegevuskava kavandamist.

Eripedagoogi teenus

Saate tellida oma asutusse meie eripedagoog-nõustaja, kes vaatleb last, annan tagasisidet rühmameeskonnale, vajadusel juhtkonnale ja lapsevanematele.

Kogemus- grupid juhtidele, õpetajatele, meeskondadele

Vastastikusel kogemuste ja probleemide jagamisel tuginev protsess, mille eesmärk on pakkuda tuge, jõustamist ja inspiratsiooni oma töösse. Grupis osalemine on hea võimalus tegeleda enda sisse vaatamise ja oma tegevuse reflekteerimisega ning seeläbi tõsta oma tööalast efektiivsust ja kvaliteeti. Gruppe viime läbi nii organisatsioonisiseselt kui avatud gruppidena..

Ootame Sind Hoolingu koolitustele, supervisooni ja inspiratsiooniõhtutele.

Hoolingu põhimõte on, et kõik, kes lasteaias töötavad on Õpetajad – lapse jaoks on iga teda ümbritsev täiskasvanu eeskujuks, kellelt ta õpib kõike, mida näeb, kuuleb ja kogeb.

Me usume, et hoolimine ja teadlikult juhitud suhted (ehk hooling) haridusasutuses loovad keskkonna, kus on iga lapse jaoks parimad tingimused õppimiseks ja arenemiseks.

See nõuab iga töötaja teadlikkust, koostööd, ühtseid väärtusi ning arusaamasid kaasaegsest kasvatusfilosoofiast ja loomulikult töörõõmu (miks mitte tööõnne).

Soovime pakkuda kõigile võimalust koguda inspiratsiooni, teadmisi ja jõudu, et olla teadlik ja professionaalne tegutseja ning jaksata nii laste kui perede jaoks parimaga endast olemas olla.

Hooling on loodud õnneliku õpetaja heaks – õnnelik õpetaja, õnnelik laps, õnnelik lapsevanem!

Vaimse tervise abi

Hooling pakub vaimse tervise abi.

Pakume võimalust tellida läbi Hoolingu nõustamist ja koolitusi.

Superviisorid Maili Liinev ja Ilona Sillak (vt. allpool)

Psühholoog Lagle Reinup

Sotsiaalpedagoog Annika Roosimägi

Psühholoog/eripedagoog/logopeed Meeli Pandis

Eripedagoog-nõustaja Liina Selgis

Kogemusnõustajad erivajadusega laste vanematele

Palun kirjutage info@hooling.ee

Koolituskava

Telli koolitus või üritus