Projektõpe lasteaias - õppekava

ÕPPEKAVA

 

Õppekava nimetus: Nüüdisaegne õpikäsitus, lapsest lähtuv kasvatus ja projektõpe lasteaias

Õppekava rühma: 0188 Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Eesmärk: Koolitusel osalejad teavad nüüdisaegse õpikäsituse ja lapsest lähtuvaid kasvatuse ja projektõppe rakendamise põhimõtteid ning teadvustavad enda rolli, vastutust ja ülesandeid projektõppes. Koolitusel osalejad kogevad inspiratsiooni ja on motiveeritud oma rühmas projektõpet rakendama.


Õpiväljundid:

Koolitusel osaleja ...

 • teab nüüdisaegse õpikäsituse, lapsest lähtuv kasvatuse ja projektõppe teoreetilisi aluseid ja mõistab nende omavahelist seost

 • teadvustab enda rolli lapsest lähtuva kasvatuskultuuri kujundamisel ja projektõppe põhimõtete rakendamisel

 • mõistab enda rolli, ülesandeid ja vastutust rühma meeskonnatöös laste arengu toetamisel ning õpiruumi loomisel

 • mõtestab projektõppe protsessi ja analüüsib enda pädevusi ning valmisolekut projektõpet rakendada

 • tutvub projektõppe praktiliste näidetega, analüüsib ja püstitab endale arengueesmärke

 

Õppe sisu:

 • Muutused haridusmaastikul ja väljakutsed õpetaja/õpetajaabi/assistendi töös

 • Nüüdisaegse õpikäsituse, lapsest lähtuv kasvatuse ja projektõppe seos

 • Õpetaja muutunud roll: õpetaja kui juht oma „osakonnas”

 • Koostöökultuuri loomine lapsest lähtuvas kasvatuskultuuris (rühmameeskond, lapsed, lapsevanemad)

 • Rühmameeskonna koostöö projektõppe rakendamisel

 • Laste kaasamine õppeprotsessi loomisel projektõppes (keskkonna loomine, ideede kaardistamine, projekti kavandamine ja lõpetamine)

 • Projektõppe kavandamine, dokumenteerimine ja lapsevanematela nähtavaks muutmine

 • Projektõpe praktikas (inspireerivad näited projektõppe rakendamisest)

Koolitus on ehitatud moodulõppele, et iga lasteaed saaks luua endale tema vajadustele ja võimalustele vastava koolitussarja. Koolitusprotsessis loome võimalused koostöiseks õppimiseks ja kogemusõppeks. Hoolingu kogemus näitab, et selline korraldus on üks toimivamaid süsteeme, mis on kogu organisatsiooni kaasav ja jõustav.
 

Näide koolitusprotsessist:

I moodul: (pedagoogiline personal, 4-6 ak tundi)

 • Muutused haridusmaastikul ja väljakutsed õpetaja töös

 • Nüüdisaegse õpikäsituse teoreetilised alused

 • Lapsest lähtuv kasvatusmudel, enese määratlemine selles

 • Projektõpe lapsest lähtuva

II moodul: (pedagoogiline 4-6 ak tundi)

 • Muutunud õpetaja roll

 • Õpetaja juhi rollid (visionäär, missionär, strateeg, eestvedaja, suhete juhtija, juht)

 • Õpetaja kui suhete ja grupi juht (rühmameeskond, lapsed, lapsevanemad)

 • Koostöökultuuri loomine ja rühmameeskonna juhtimine

 • Õpetaja abi/assistendi kaasamine projektõppes

III moodul: (õpetaja abid/assistendid, 4-6 ak tundi)

 • Muutused haridusmaastikul (nüüdisaegne õpikäsitus, lapsest lähtuv kasvatus ja projektõpe)

 • Õpetaja abi/assistendi roll, ülesanded ja vastutus rühmameeskonnatöös

 • Laste arengut toetav suhtlemine

 • Õpetaja abi/assistendi roll laste toetamisel õppekasvatus tegevustes

 • Õpetaja abi enesehoid

IV moodul: (juhid, õpetajad, õpetaja abid, assistendid jm meeskond, 4-6 ak tundi)

 • Projektõppe edulood erinevate lasteaedade näitel

 • Projektõppe arendustegevus

 • Projektide tutvustused (ideed, näited, videod jms)

 • Õpetaja roll projektõppes

 • Projektõppe dokumenteerimine ja lapsevanematele nähtavaks muutmisel

Õppematerjalid: slaidiettekanne ja eneseanalüüsivorm saadetakse õppijatele pärast koolitust e-posti teel

Õppe maht:  4 õppepäeva (16-24 ak tundi)

Grupi suurus: maksimaalselt 25 inimest

Väljastatav dokument: koolituse läbinud isikutele väljastatakse tõend

Koolitajate kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus: Koolituse läbiviijateks on MTÜ Hooling koolitaja ja superviisor Ilona Sillak MA, Maret Melts (Võru Lasteaed Okasroosike) ja Merilin Karelin (Eralasteaed Naba)

(Koolitajate kohta lähemalt www.hooling.ee)

118221335_1707477089405351_1717632454984