Kuidas luua toimiv koostöö iga lapsevanemaga?

koolituse õppekava

Õppekava nimetus:  Kuidas luua iga lapsevanemaga toimiv koostöö? Esimene rühma lapsevanemate koosolek – usaldussuhte loomine ja lapsevanemate grupi juhtimine.

 

Õppekava rühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm (0188)

 

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi

 

Sihtgrupp: Lasteaia õpetajad

 

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel mõistab õppija enda rolli usaldussuhte loomisel lapsevanematega ja lapsevanemate kui grupi juhina, teadvustab esimese koosoleku olulisust usaldussuhte loomisel lapsevanematega ning tunneb lapsevanemate koosoleku läbiviimise põhimõtteid.

 

Õpiväljundid: koolitusel osaleja...

 • teab grupi arenguetappe ja grupi tunnuseid

 • analüüsib õpetaja rolli lapsevanematega suhete juhtimisel individuaalsel ja grupi tasandil

 • tunneb usaldussuhte loomise põhimõtteid ja võtteid

 • oskab märgata erilise vajadusega lapsevanemat ja tunneb temaga suhtlemise peamisi põhimõtteid

 • teadvustab esimese koosoleku eesmärgina usaldussuhete loomist

 • oskab kavandada ja läbi viia lapsevanemate koosolekut kaasates rühmameeskonda

 • teadvustab enda tugevusi ja arenguvajadusi lapsevanematega usaldussuhte loomisel ja lapsevanemate grupi juhtimisel

 

Õppe sisu:

 • Õpetaja roll lapsevanemate grupi juhina

 • Esimese koosoleku korraldus, eesmärk ja ülesehitus

 • Usaldussuhte loomine lapsevanemaga lapsevanemate koosolekul (õpetaja-lapsevanem, lapsevanem-lapsevanem, rühmameeskond-lapsevanemad)

 • Erilise vajadusega lapsevanema märkamine ja temaga suhtlemine

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolituse ülesehitusel lähtutakse ennekõike õppijate vajadustest ning huvidest ning luuakse avatud ning turvaline õpikeskkond. Koolitusel on kõrgelt väärtustatud õppija aktiivne osalemine õpiprotsessis, grupi koostöö ja vastatsikust kogemusest õppimine. Koolitusruum vastab täiskasvanud õppija vajadustele ja võimaldab koolitsel aktiivõppe meetodite kasutamist.

 

Õppematerjal: Õppematerjalid saadetakse õppijale e-posti teel pärast koolitust.

 

Väljastatav dokument: Tõend

 

Koolitajad: Maili Liinev MA

                  Ilona Sillak MA

6a231123f35f79336fd70f4090aac9f5_630x111