Projektõpe lasteaias - nüüdisaegne õpikäsitus, lapsest lähtuv kasvatus

Viimaste aastate olulised märksõnad haridusmaastikul on nüüdisaegne/muutunud/uuenev õpikäsitus (heal lapsel mitu nime), lapsest lähtuv kasvatus ja projektõpe. Projektõpe on õppimise viis, mis võimaldab rakendada lapsest lähtuvaid õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtteid ja liikuda seeläbi järjest enam nüüdisaegse õpikäsituse suunas. On selge, et igasuguste uuenduste elluviimisel on õpetajal võtmeroll. Lapsest lähtuva kasvatusruumi loomine eeldab õpetajalt teadlikkust kaasaegsest arusaamast lapse arengust ja õppimisest, õpetaja muutunud rollist ja hariduse arengusuundadest ja eesmärkidest ka tulevikuvaates.  Projektõppe järk-järguline rakendamine loob suurepärased võimalused kasvatuskultuuri arendamiseks lasteaias, koostöiseks õppimisesks, edulugudeks ja toetab seeläbi õpetajate professionaalset arengut. Oluline on teadvustada, et juba esimestel sammudel projektõppe suunas on oluline mõju laste individuaalsust ja arengut järjest enam arvestavatavale õpi- ja kasvukeskkonna kujunemisele.

Projektõppes on väärtustatud eelkõige protsess ja laps selles aktiivse õppijana. Õpetaja ülesandeks on kaasates rühmameeskonda, luua selleks igakülgse võimalused. Projektõpe võimaldab luua arengukeskkonna, kus iga lapse arengupotentsiaal saab maksimaalselt kasutatud.
 

Teemad:

 • Muutused haridusmaastikul ja väljakutsed õpetaja/õpetajaabi/assistendi töös

 • Nüüdisaegse õpikäsituse, lapsest lähtuv kasvatuse ja projektõppe seos

 • Õpetaja muutunud roll: õpetaja kui juht oma „osakonnas”

 • Koostöökultuuri loomine lapsest lähtuvas kasvatuskultuuris (rühmameeskond, lapsed, lapsevanemad)

 • Rühmameeskonna koostöö projektõppe rakendamisel

 • Laste kaasamine õppeprotsessi loomisel projektõppes (keskkonna loomine, ideede kaardistamine, projekti kavandamine ja lõpetamine)

 • Projektõppe kavandamine, dokumenteerimine ja lapsevanematela nähtavaks muutmine

 • Projektõpe praktikas (inspireerivad näited projektõppe rakendamisest)

Koolitus on ehitatud moodulõppele, et iga lasteaed saaks luua endale tema vajadustele ja võimalustele vastava koolitussarja. Koolitusprotsessis loome võimalused koostöiseks õppimiseks ja kogemusõppeks. Hoolingu kogemus näitab, et selline korraldus on üks toimivamaid süsteeme, mis on kogu organisatsiooni kaasav ja jõustav.
 

Näide koolitusprotsessist:

I moodul: Nüüdisaegne õpikäsitus ja lapsest lähtuv kasvatus lasteaias (pedagoogiline personal, 4-6 ak tundi)

 • Muutused haridusmaastikul ja väljakutsed õpetaja töös

 • Nüüdisaegse õpikäsituse teoreetilised alused

 • Lapsest lähtuv kasvatusmudel, enese määratlemine selles

 • Projektõpe lapsest lähtuva

II moodul: Õpetaja kui juht oma „osakonnas” (pedagoogiline 4-6 ak tundi)

 • Muutunud õpetaja roll

 • Õpetaja juhi rollid (visionäär, missionär, strateeg, eestvedaja, suhete juhtija, juht)

 • Õpetaja kui suhete ja grupi juht (rühmameeskond, lapsed, lapsevanemad)

 • Koostöökultuuri loomine ja rühmameeskonna juhtimine

 • Õpetaja abi/assistendi kaasamine projektõppes

III moodul: Muutunud haridusmaastik ja väljakutsed õpetaja abi/assistendi töös (õpetaja abid/assistendid, 4-6 ak tundi)

 • Muutused haridusmaastikul (nüüdisaegne õpikäsitus, lapsest lähtuv kasvatus ja projektõpe)

 • Õpetaja abi/assistendi roll, ülesanded ja vastutus rühmameeskonnatöös

 • Laste arengut toetav suhtlemine

 • Õpetaja abi/assistendi roll laste toetamisel õppekasvatus tegevustes

 • Õpetaja abi enesehoid

IV moodul: Projektõpe praktikas (juhid, õpetajad, õpetaja abid, assistendid jm meeskond, 4-6 ak tundi)

 • Projektõppe edulood erinevate lasteaedade näitel

 • Projektõppe arendustegevus

 • Projektide tutvustused (ideed, näited, videod jms)

 • Õpetaja roll projektõppes

 • Projektõppe dokumenteerimine ja lapsevanematele nähtavaks muutmisel

Hoolingu koostööpartnerid on Maret Melts (Võru Lasteaed Okasroosike), Merilin Karelin (Eralasteaed Naba)

 

Õppekava

118221335_1707477089405351_1717632454984