Teadliku õpetaja tööriistakohvri koolituse moodulid ja õppekava

Õpetaja praktiline eneseanalüüs ja enesehoid

Tutvustus: Õpetaja puutub oma tööelus kokku erinevate situatsioonidega, mis nõuavad analüüsimist ja olukordadest õppimist. Eneseanalüüs on praktilise väljundiga tegevus, mille tulemusel saab õpetaja õppida oma kogemusest ja erinevad keerulised situatsioonid ei jää teda pikaks ajaks rusuma. Ensehoid õpetaja töös on oluline fookus, et jaksata igapäevaselt oma tööd teha.

 

Teemad:

 • Õpetaja praktilised võtted eneseanalüüsiks

 • Läbipõlemise ohud õpetaja töös

 • Enesehoiu tehnikad õpetaja töös

Õpetaja grupijuhina ja teadliku suhete loojana

Õppimine on suhetel põhinev protsess, kus õpetaja on igapäevaselt juhtimas nii individuaalseid suhteid kui grupirotsesse. Õpetaja on grupijuht, kes juhib lisaks laste grupile ka rühma lapsevanemate gruppi ja oma rühmameeskonda. Suhte juhtimisel saab õpetaja palju teha selleks, et tekiksid kontaktid ja usalduslikud suhted inimeste vahel, mis ennetavad suhteprobleeme.

Teemad:

 • Grupijuhtimise praktilised võtted ja tegevused

 • Gruppide arengufaasid

 • Keskkonna loomine usaldussuhte tekkimiseks

Lapsevanemaga usaldussuhte loomine ja keeruliste olukordade lahendamine.

Kuupäev: 16.aprill 2020

Koostöö lapsevanematega võib olla õpetaja jaoks üks kõige väljakutsuvamaid teemasid tööelus. Usaldusushte loomine iga vanemaga on õpetaja professionaalne väljakutse. Konfliktid vanemaga tekivad enamasti usaldussuhte puudumisest. Keeruliste olukordade lahendamine nõuab õpetaja teadlikku tegevust usaldussuhte loomisel.

 

Teemad:

 • Usaldussuhte loomine

 • Tegevused koos lapsevanematega

 • Probleemide lahendamine ja lapsevanema nõustamine

 • Keerulistest olukordadest õppimine

Hind ja korraldus

Registreerimine 

Rühmameeskonna koostöö tõhustamine

Rühmas toimiv koostöö on iga rühmas töötaja jaoks oluline töörõõmu allikas ja professionaalse tegevuse alustala. Rühmameeskond on grupp, mida saab õpetaja teadlikult juhtida, luues motiveerivaid ja koostöös õppimist toetavaid suhteid.

Teemad:

 • Toimiva koostöö loomine rühmameeskonnas

 • Õpetaja roll õpetaja abi/assistendi motiveerimisel ja kaasamisel meeskonnatöösse

 • Koosolekute läbiviimine oma rühmameeskonnas

Erivajadusega laps rühmas – esmased tegevused pere toetuseks

Kuupäev: 14.aprill 2020

Igas rühmas on lapsi, kellel on suuremad vajadused. Kuidas tagada selle lapse heaolu, teiste laste heaolu ja kogu rühmameeskonna ühine toimimine ja jaks? Mida saab rühmaõpetaja teha selleks, et lapse peret igati toetada ja luua koostöö?

 

Teemad:

 • Erivajadusega laps rühmas: hoiakud, vajadused ja suhted

 • Koostöö loomine vanemaga lapse arengu toetamiseks

 • Igapäevane suhtlus ja tagaside andmine

Hind ja korraldus

Registreerimine 

Uuenev õpikäsitlus ja õpetaja roll muutuste elluviijana

Uuenev õpikäsitus, lapsest lähtuv kasvatusfilosoofia ja kaasav haridus on hariduses  arengusuunad, mis esitavad uusi väljakutseid nii õpetaja rollile kui igapäevale praktilisele tegevusele. Õpetaja on muutuste elluviimisel võtmeisik, kes vajab toetust muutustega kohanemisel, professionaalse teadlikkuse suurendamisel ja uute praktikate katsetamisel.

 

Teemad:

 • õpetaja väljakutsed uueneva õpikäsituse rakendamisel

 • uueneva õpikäsituse põhimõtted ja eesmärgid

 • muutunud õpetaja roll lapsest lähtuvas ja kaasavas alushariduses

Projektõpe ja lapsest lähtuv mõtteviis (Koolitaja Maret Melts)

Projektõpe on meetod, mis võimaldab liikuda lapsest lähtuva filosoofia rakendamise suunas. Projektõpe väärtustab eelkõige protsessi ja last selles – lapsed on senisest rohkem kaasatud õpiruumi loomisse, tegevused ehitatakse üles laste huvidele toetudes, õpetaja rolliks on luua selleks võimalusi ja anda aega tegutsemiseks. Projektõppe põhimõtetesse süvenenedes kujundab õpetaja teadlikkust enda rollist ja tegevusest lapsest lähtuva õppe-kasvatusprotsessis.

 

Teemad:

 • projektõpe lapsest lähtuva õppe-kasvatusprotsessi rakendamisel

 • õpetaja roll iga lapse individuaalsust arvestava õpiruumi loomisel

 • laste kaasamine õppeprotsessi loomisesse 

 • lapsest lähtuva õppeprotsessi kavandada ja lapsevanematele nähtavaks muutmine

Projektõppe põhimõtetesse süvenemine on pannud mind mõtisklema õpetaja rolli üle õpiprotsessis:

 • kui palju ikkagi on ühes lasteaiapäevas mind, kui palju last?

 • kuidas laps siis ikkagi õpib ja mis on minu roll iga lapse individuaalsust arvestava õpiruumi loomisel

 • kuidas luua lapsele võimalusi, et ta saaks osa õppeprotsessi loomisest, ise avastada ja jõuda uute lahenduste ning teadmisteni, et ise luua järjest uusi seoseid?

 • kuidas lapsest lähtuvat õpiprotsessi kavandada ja lapsevanematele nähtavaks muuta?

                              

Oma koolituspäeval tahan ma jagada oma kogemusi ja mõtteid projektõppe rakendamisest, mõtiskleda koos teiega õpetaja ja õppija rolli üle lapsest lähtuvas õpiprotsessis ning esitleda juba läbiviidud projekte koos fotode ja videonäidete”.

Lugemine ja kirjutamine lasteaias – lugemispesa ja lugemisjooga

Lugemiseeldused kujunevad lasteaias ja õpetaja saab luua selleks sobiliku lugemiskeskkonna, pakkuda lapsele põnevaid tegevusi, loovliikumisega lugemismänge ja oskust keskenduda ja rahuneda.

 

Teemad:

 • lugema ja kirjutama õpetamine lasteaias

 • loovliikumisega lugemismängud: lugemisjooga

 •  lugemiskeskkonna kujundamine rühmas: lugemispesa

Lugemisjooga praktiline koolitus

Kuupäev: 5. november 2019

Lugemisjooga on Hoolingu leiutatud viis, kuidas ergutada laste lugemishuvi ja tähtede õppimist läbi loovliikumise. Praktilisel ja elurõõmsal koolitusel tehakse läbi erinevad lugemisjooga harjutused, mediteeritakse ja õpitakse keskenduma.

Teemad:

 • Tähekujude õppimine läbi loovliikumise

 • Lugemismängud liikudes

 • Keskendumine ja lõdvestus

Loovliikumine ja loovtants igapäevases lasteaia tegevuses (Koolitaja Anu Vask)

Teemad:

 • Muusika, laulude ja rütmide kasutamine igapäeva tegevustes lasteaias

 • Muusika lõimimine õppekavaga

 • Loovtants ja lihtsate tantsude loomine

 • Loovus ja spontaansus õpetaja töös

Koolituse õppekava

kuues pilt.jpg