Teadliku õpetaja tööriistakohvri koolituse õppekava

Õppekava nimetus:  Teadliku lasteaiaõpetaja tööriistakohver

Õppekava rühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm (0188)

Õppe kogumaht: koolitussari koosneb moodulitest, mille maht on 5 akadeemilist tundi (vt koolituse korraldus ja läbiviimise põhimõtted)

Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, õppejuhid

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel mõistab õppija enda rolli haridusasutuses; teadvustab enda professionaalset tegevust õpetajana ning selle mõju lastele, lapsevanematele ja kolleegidele ning oskab enda professionaalset arengut teadlikult analüüsida ning juhtida tuginedes Õpetaja kutsestandarditele

Õpiväljundid: koolituse läbija…

Õppe sisu ja teemad:

Koolituse korraldus ja põhimõtted: koolitussari koosneb 5 akadeemilist tundi kestvatest koolitustest, mis keskenduvad ühele teemale (vt Õppe sisu ja teemad). Koolitusi on õppijal võimalik valida lähtuvalt enda huvist ja vajadustest ning osaleda ühel või mitmel koolitusel, koostades nii endale sobivatest teemadest õppekava. Koolituse fookuses on õppija professionaalse teadlikkuse tõstmine ja praktiliste võtete ning heade praktikate tutvustamine.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolituse läbiviimisel arvestatakse õppijate vajadusi ning huve ning luuakse avatud ja turvaline õpikeskkond. Koolitusel on kõrgelt väärtustatud õppija aktiivne osalemine õpiprotsessis, grupi koostöö ja vastatsikust kogemusest õppimine. Koolitusruum vastab täiskasvanud õppija vajadustele ja võimaldab koolitsel aktiivõppe meetodite kasutamist.

Õppematerjal: Õppematerjalid saadetakse õppijale e-posti teel pärast koolitust.

Väljastatav dokument: Tõend

Koolitajad: Maili Liinev MA

                  Ilona Sillak MA

Koolitajatel on magistrikraad haridus- ja kasvatusteadustes ning omavad pikaajalist töökogemust koolitajana, õpetajana, eripedagoogina ja juhina haridusvaldkonnas.

                  Anu Vask (MA tantsukunstis, tantsutreener ja loovliikumise õpetaja)

                  Maret Melts (pikaajaline õpetajakogemus, meisterõpetaja, tunnustatud mitmeid kordi Aasta Õpetaja tiitliga)