Teadlikult juhitud koostöö lapsevanematega - õppekava

ÕPPEKAVA

 

Õppekava nimetus: Teadlikult juhitud suhted lapsevanematega ja lapsevanematega koostöö strateegiline juhtimine

Õppekava rühma: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm  0188

Eesmärk: Koolitusel osalejad teadvustavad lapsevanematega koostöö olulisust, enda rolli, vastutust ja ülesandeid suhete ning koostöö strateegilisel juhtimisel. Koolituse käigus kujunevad teadmised ja oskused koostöö alustest, koostööstrateegia kavandamisest ja elluviimisest.


 

 

Õpiväljundid:

Koolitusel osaleja ...

 • Teadvustavad lapsevanematega koostöö olulisust, enda rolli, vastutust ja ülesandeid suhete ning koostöö strateegilisel juhtimisel

 • Teab suhete ja grupi juhtimise teoreetilisi aluseid ja oskab neid rakendada praktikas

 • Teadvustab enda rolli, vastutust ja ülesandeid rühmameeskonna koostöös ja mõistab rühmameeskonna koostöö olulisust

 • Mõistab nüüdisaegse õpikäsituse ja kaasava hariduse põhimõtteid

 • Oskab rakendada tegevusi erivajadusega lapse ning tema toetamiseks

 • Oskab kasutada professionaalse eneseanalüüsi ja jõustamise tehnikaid

 • Analüüsib ja kavandab lapsevanematega koostöö strateegial koostöös kolleegidega

 

Õppe sisu:

Teemad:

 • Teadlikul suhete juhtimisel põhinev koostöö lapsevanematega

 • Lapsevanematega koostöö strateegiline kavandamine, tegevuste läbiviimine ja analüüs

 • Suhete ja grupijuhtimise põhitõed

 • Õpetaja roll ja teadlikkus endast suhete ja grupijuhina

 • Rühmameeskonna koostöö juhtimine (koostöö aeg, koosolekud ja jõustamine)

 • Erivajadusega laps rühmas: märkamine, kaardistamine ja igapäevased tegevused

 • Usaldussuhte loomine, hoidmine ja tervendamine

 • Probleemsituatsioonide teadlik ja professionaalne lahendamine

 • Õpetaja eneseanalüüs ja jõustamine

Koolituse moodulid:

 • Koostöö alused: koostöö eesmärk, õpetaja roll, suhete ja grupi juhtimine, nõustamine, usaldussuhte loomine, koostöö strateegiline kavandamine (2 päeva)

 • Tagasiside andmine: tagasiside andmise eeltöö ja häälestus, perevestlused ja keeruliste olukordade koostöine lahendamine, nõustamisalused, suhete jõustamine (2 päeva)

 • Erivajadusega lapse ja tema pere toetamine: varajane märkamine, toetamine, tegevuste kohandamine, laste ja lapsevanemate grupis suhete teadlik juhtimine (2 päeva)

 • Rühmameeskonna koostöö juhtimine: rühmameeskonna toimimise alused, koostööaeg, koosolekud, infovahetus ja tagasisidestamine (1 päev)

 • Lapsevanematega koostöö strateegiline juhtimine: õpetaja teadlikkus koostöös lapsevanematega muutunud õpikäsitluse kontekstis, eesmärk, uskumused ja hoiakud koostöös, koostöö vormid ja koostööd toetavad tegevused (2 päeva)
   

Õppekeskkonna kirjeldus ja läbiviimise põhimõtted:

Koolitajad loovad õppijate jaoks turvalise ja õppimist igati toetava õpikeskkonna. Koolitus viiakse läpi supervisiooni põhimõttel, kus kasutatakse peamiselt aktiivõppe meetodeid (grupitöö, diskussioon, psühhodraama meetodid, sotsiomeetria, praktilised ülesanded jms), kus kõik õppijad on protsessi kaasatud ja aktiivsed osalejad. Koolitusel on kõrgelt väärtustatud vastastikune kogemuste ja ideede jagamine, praktikal tuginev eneseanalüüs ning koostöös õppimine.

Koolitus koosneb moodulitest ja koolitusprotsessi kavandamisel lähtutakse iga organisatsiooni vajadustest ja võimalustest:

 • Supervisoon ja nõustamine lasteia juhtkonnale ja tugispetsialistidele

 • Koolitused ja supervisoonid õpetajatele ning rühmameeskondadele

 • Koolitused ja supervisoonid õpetajaabidele ja assistentidele

 • Meeskonnakoolitus lasteaia personalile

Õppematerjalid: õppematerjalid sisaldavad nõustamise ja suhtlemisoskuste materjale, tagasiside materjale ja lapsevanematega koostöö juhendit.

Õppe maht: 9 õppepäeva (6 ak tundi õppepäev), kokku 54 ak tundi (või kokkuleppel tellijaga)

Grupi suurus: maksimaalselt 25 inimest

Väljastatav dokument: koolituse läbinud isikutele väljastatakse tõend

Koolitajate kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus: Koolituse läbiviijateks on MTÜ Hooling koolitajad ja superviisorid Ilona Sillak MA ja Maili Liinev MA, kellel on 20 aastane kogemus õppegruppide juhtimisel koolitajatena, õppejõududena Tallinna Ülikoolis ning superviisoritena. Koolitajad on läbinud suprvisiooni ja coachingu väljaõppe, mis vastab ANSE standardile.

(Koolitajate kohta lähemalt www.hooling.ee)

118495209_1709966305823096_8016939542197