Teadlikult juhitud koostöö lapsevanematega

Koolituse tutvustus:

Muutused haridumaastikul (MÕK, lapsest lähtuv kasvatus, kaasav haridus) on tõstnud esile muutuse vajadusi ja esitab pidevalt väljakutseid lasteaia tegevusele. Fookus on liikunud õpetajalt õppijale, kus iga lapse vajadustele vastava arengukeskkonna loomine ja lapse igakülgne arengu toetamine on võimalik vaid tõhusas koostöös lapsevanematega. Lapsevanemate  ootused haridusasutusele ja kasvatusele on kõrged ning seetõttu on õpetajate ja lapsevanemate efektiivne ning eesmärgipärane koostöö ülimalt tähtis. Õpetajal on siin kanda võtmeroll, mis eeldab teadlikkust ja strateegilist suhete juhtimist nii individuaalsel kui grupi tasandil.

 

Viimastel aastatel on lasteaiaõpetajate jaoks väljakutseks lapsed, kelle vajadused on suured ja nõuavad lisaressursse. Lahenduste otsimine võib alata sellest, kuidas kaardistada probleemid, selgitada välja lapse erivajadused ja saada erispetsialistidelt juhised lapsega töötamiseks. Tegelikkuses jääb aga rühmameeskond tihtipeale antud laste ja ja nende perede toetamisega omaette. Just sellised juhtumid tõstavad esile lapsevanematega teadliku suhete ja koostöö strateegilise juhtimise vajaduse, kus õpetajad vajavad tuge ja jõustamist. Kui puuduvad vajalikud teadmiseid ja oskuseid, kuidas  suhteid ja koostööd lapsevanematega oma rühmas strateegiliselt planeerida ja juhtida, siis on õpetajad tihti hädas ja läbipõlenud.

 

Väliste lahenduste otsimise asemel pakub Hooling võimalust praktiliselt arendada oma organisatsioonis teadlikku suhete ja lapsevanematega koostöö strateegilist juhtimist, kus protsessi fookuses on järgmised teemad:

 • Teadlikul suhete juhtimisel põhinev koostöö lapsevanematega

 • Lapsevanematega koostöö strateegiline kavandamine, tegevuste läbiviimine ja analüüs

 • Suhete ja grupijuhtimise põhitõed

 • Õpetaja roll ja teadlikkus endast suhete ja grupijuhina

 • Rühmameeskonna koostöö juhtimine (koostöö aeg, koosolekud ja jõustamine)

 • Erivajadusega laps rühmas: märkamine, kaardistamine ja igapäevased tegevused

 • Usaldussuhte loomine, hoidmine ja tervendamine

 • Probleemsituatsioonide teadlik ja professionaalne lahendamine

 • Õpetaja eneseanalüüs ja jõustamine

Koolituse põhimõte on, et lasteaia tegevuse keskmes on laps ja tema arengu toetamine, ning kõik last ümbritsevad inimesed on lapse jaoks eeskujuks ja õpetajaks. Sellepärast on koolituse erinevatesse moodulitesse kaasatud kõik lasteaias töötavad sihtgrupid (juhid, õpetajad, assistendid/abiõpetajad, tugispetsialistid jt). Koolitusprotsessis loome võimalused koostöiseks õppimiseks, koostöökultuuri kujunemiseks ja lapsevanematega koostöö tõhustamiseks ning jõustamiseks.

Tegevused:

 • Supervisoon ja nõustamine lasteaia juhtkonnale ja tugispetsialistidele

 • Koolitused ja supervisoonid õpetajatele ning rühmameeskondadele

 • Koolitused ja supervisoonid õpetajaabidele ja assistentidele

 • Meeskonnakoolitus personalile

Koolitus on ehitatud moodulõppele, et iga lasteaed saaks luua endale tema vajadustele ja võimalustele vastava koolitussarja. Hoolingu kogemus näitab, et selline korraldus on üks toimivamaid süsteeme, mis on kogu organisatsiooni kaasav ja jõustav.

 • Juhtkonna ja tugipersonali supervisoonid

 • Koolitussari õpetajatele ja abiõpetajatele (koostöö alused, tagasiside andmine, erivajadusega lapse märkamine, rühmameeskonna koostöö planeerimine, lapsevanematega koostöö strateegiline planeerimine)

 • Õpetajaabidele koolitus Kaasaegne lapsekeskne lähenemine ja muutunud õpikäsitlus (praktlilised näited, mida tähendab muutunud õpikäsitlus)

 • Rühmameeskonna supervisioonid

 • Õpetajate ja abiõpetajate/assistentide supervisoonid

 • Meeskonnakoolitus personalile

 

Koolitussari/Koolituse moodulid:

 • Koostöö alused: koostöö eesmärk, õpetaja roll, suhete ja grupi juhtimine, nõustamine, usaldussuhte loomine, koostöö strateegiline kavandamine (2 päeva)

 • Tagasiside andmine: tagasiside andmise eeltöö ja häälestus, perevestlused ja keeruliste olukordade koostöine lahendamine, nõustamisalused, suhete jõustamine (2 päeva)

 • Erivajadusega lapse ja tema pere toetamine: varajane märkamine, toetamine, tegevuste kohandamine, laste ja lapsevanemate grupis suhete teadlik juhtimine (2 päeva)

 • Rühmameeskonna koostöö juhtimine: rühmameeskonna toimimise alused, koostööaeg, koosolekud, infovahetus ja tagasisidestamine (1 päev)

 • Lapsevanematega koostöö strateegiline juhtimine: õpetaja teadlikkus koostöös lapsevanematega muutunud õpikäsitluse kontekstis, eesmärk, uskumused ja hoiakud koostöös, koostöö vormid ja koostööd toetavad tegevused (2 päeva)

 

 

Õppekava

118495209_1709966305823096_8016939542197