Teemakoolitused

Igapäevaselt lastega töötavatele inimestele suunatud koolituste peamisteks eesmärkideks on toetada professionaalset arengut, teadlikkust enese isiksuslikest eripäradest ning  tööalastest oskustest ja vajadustest.

 

Teemad:
•    Suhted ja suhtlemine laste, lapsevanemate ja kolleegidega
•    Kirjalik suhtlemisoskus
•    Õpetaja – eestvedaja ja juht töös laste ja lapsevanematega
•    Õpetaja kui koostöö looja rühmameeskonnas
•    Õpetaja professionaalne eneseanalüüs
•    Loovus, spontaansus ja eneseusaldus õpetaja igapäevases töös
•    Aja juhtimine ja tasakaal õpetaja töös
•    Õpetaja enesehoid
•    “Esimene kohtumine” - lapse ja lapsevanema kohanemise toetamine, usaldussuhete ja grupitunde kujundamine
•    Koosolekute ja kohtumiste läbiviimine
•    Lapse arengu jälgimine ja arenguvestluste läbiviimine
•    Tagasiside andmine lapsele, lapsevanemale ja kolleegile
•    Erivajadusega lapse ja tema pere toetamine
•    Keeruliste olukordade lahendamine
•    Juhtumipõhine lähenemine töös erivajadusega lapsega
•    Õhinapõhine õppe- ja kasvatusprotsess
•    Lapsest lähtuv õppe- ja kasvatusprotsess
•    Avastus- ja projektõpe
•    Väärtuskasvatus lasteaia igapäevategevuses
•    Õpetaja väljakutsed liitrühma töös
•    Inspireeriv planeerimine
•    Lugemishuvi toetamine ja lugemisoskuste kujundamine
•    Lastejooga ja lugemisjooga
Lähtuvalt teemast kaasame koolituste läbiviimisel oma ala väga häid ja tunnustatud praktikuid!
Koolitusi on võimalik tellida lõunaseks ajaks (alates 2 ak tundi) eraldiseisva teemakoolitusena või koolitussarjana!

6a231123f35f79336fd70f4090aac9f5_630x111