Meeskonnakoolitused ja üritused

Hästi toimiv koostöö ja positiivne sotsiaalne keskkond on organisatsioonis peamised rahuloluallikad, mis võimaldavad inimesel tunda end töökohal õnnelikuna, kogeda inspiratsiooni ning soovi kuuluda ja panustada. Organisatsioon koosneb inimestest ja inimestevahelistest suhetest.Lasteaia peamiseks eesmärgiks on luua maksimaalselt head tingimused lapse arengu igakülgseks toetamiseks ja meeskonnatööl on selles keskne roll. Meeskonnatöö eeldab kõigilt meeskonna liikmetelt koostööoskusi, teadlikkust meeskonnatöö olulisusest, enda ja teiste eripärast, rollist ning vastutusest. Hästi toimivat meeskonda iseloomustavad positiivsed ja jõustavad suhted, ühtekuuluvustunne, inspiratsioon ja motivatsioon, soov panustada ja üheskoos luua, teineteise väärtustamine ja jagatud vastutus, rahulolu ja õnnetunne.

Juhile on see heaks võimaluseks tegutseda võrdses rollis meeskonnaga, kogeda meeskonnas toimuvat ja panustada meeskonnatöösse pisut teisiti oma tavapärasest rollist juhi ja eestvedajana. Koolitustel on võrdselt väärtustatud professionaalne jõustamine ja rahulolu loomine ning fookusteemadest lähtuvate eesmärkide saavutamine.

Hooling pakub meeskonnakoolitusi ja suhtlemisalaseid koolitusi ka äriettevõtetele. Oleme teinud koostööd näiteks toitlustusfirmadega, ilutöötajatega ja teenindusvaldkonna meeskondadega.

Meeskonnakoolituste peamisteks eesmärkideks on:

•    luua ja tugevdada inimestevahelisi kontakte ning positiivseid suhteid
•    võimaldada kõigil meeskonna liikmetel osaleda organisatsiooni arendustegevuses
•    toetada läbi meeskonnatöö ühtsete arusaamade kujunemist

Teemad

 • Suhted ja suhtlemine õnneliku meeskonna alustalana
 • Usaldus, aktsepteerimine ja mõistmine meeskonnatöös
 • “Restart” meeskonnatööle
 • Ühtsetel väärtustel tuginev meeskonnatöö
 • Meeskonnatööd toetavad kokkulepped, tavad ja tegevused
 • Rollid, vastutus ja võrdsus meeskonnas
 • Õppeaasta kokkuvõttev analüüs ja/või uue õppeaasta planeerimine meeskonnatööna
 • Omanäolise õppekava ja arengukava loomine meeskonnatööna
 • Organisatsioonisisese toetussüsteemi loomine
 • Jõustav ja inspireeriv meeskonnatöö
 • Rühmameeskonna töö head tavad ja kokkulepped
 • Lapsest lähtuv meeskonnatöö
 • Muu teie meeskonna jaoks oluline teema.

Meeskonnakoolitus Raadi Lasteaed Ripsikus

KONTAKT:

Maili Liinev

www.maililiinev.ee

Ilona Sillak

www.vunkkoolitused.ee