Lühikoolitused

Lühikoolitused on hea võimalus tööpäeva sees pakkuda oma majas koolitust teile sobival ajal ja mahus, hoides kokku ajaressurssi. Lühekordne lühikoolitus keskendub väga kindlale teemale ja küsimustele, mis teie jaoks antud teema raames olulised on. Samuti on lühikoolitusi võimalik tellida koolitussarjana (nt 4X3 akadeemilist tundi), kus keskendutakse läbivalt ühel teemale või igal kohtumisel erinevale teile olulisele teemale.


ÕPETAJATELE

„Hea suhtleja ABC“
Teemad:
•    hoiakud ja valmisolek suhtlemiseks
•    hea suhtleja omadused ja oskused
•    praktilised juhtumi lahendamised

„Kirjalik suhtlemisoskus“
Teemad:
•    korrektne kirjutamisstiil
•    toetav ja soe suhtlemiskeel
•    „keerulistele“ kirjadele vastamine

„Praktiline tagasiside andmine õpetaja igapäevatöös“
Teemad:
•    tagasiside sisu ja eesmärk – edasiviiv tagasiside
•    igapäevane tagasiside andmine lapsevanemale
•    jõustavad tagasisidevestlused (perevestlus, arenguvestlus)

„Esimene kohtumine – usaldussuhte loomine ja koosolekute pidamine lapsevanematega“
Teemad:
•    usaldusuhte loomine
•    koosolekute ettevalmistus ja läbiviimine
•    suhtlemistõkked

„Rühmameeskonna koostöö stardipakett“
Teemad:
•    õpetaja, õpetaja abi/assistendi/tugiisiku vaheline koostöö rühmas
•    regulaarsed kohtumised ja ühised kokkulepped
•    meeskonnatöö alustalad

„Õpetaja jõud ja sära: enesehoid ja eneseanalüüs“
Teemad:
•    eneseanalüüs, mis jõustab

•    enesehoiu võtted ja praktika

•    easte jooga harjutused lõõgastuseks

„Eriline laps rühmas: toetus ja tugi lapsele, perele ja õpetajale“
Teemad:
•    erilise lapse mõistmine ja toetamine
•    õpetaja tegevusplaan koostöö loomiseks
•    suhete loomine ja hoidmine

„Loovus, spontaansus ja eneseusaldus õpetaja igapäevases töös“
Teemad:
•    loovvõimete ja loovustõkked
•    loovuse (taas)avastamine eneses
•    loovuse ja eneseusalduse mõjutajad

„Väärtuskasvatus lasteaias“
Teemad:
•    teadlik väärtuste kujundamine
•    väärtuspõhine õppe- ja kasvatusprotsess
•    väärtuskasvatuse mõju grupitunde kujunemisele ja suhetele
•    lapsevanemate kaasamine rühma väärtusarendusse

„Õpetaja väljakutsed liitrühma töös“
Teemad:
•    liitrühma eripära ja väljakutsed
•    meeskonnatöö olulisus liitrühma töös
•    õpetaja abi kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi

„Inspireeriv planeerimine“
•    loovad planeerimise võtted
•    laste ja vanemate kaasamine planeerimisse
•    lapsest lähtuv õpikäsitlus

„Kuidas toetada lapsevanemat tema lapse lugemise teel“
Teemad:
•    probleemid lapse lugemisega
•    lapsevanema toetamine ja nõustamine
•    lugemisprobleemidega lapse toetamine

„Lugemisjooga rühmas ja klassiruumis“
Teemad:
•    lugemisoskuse areng lasteaias ja esimeses klassis
•    liikumismängud tähtede õppeks ja lugemisoskuse arendamiseks
•    loovmängud lugemishuvi tõstmiseks

ÕPETAJA ABIDELE, ASSISTENTIDELE JA TUGIISIKUTELE
„Õpetaja abi: lapse jaoks kõige olulisem inimene rühmas?!“
Teemad:
•    õpetaja abi roll rühmas
•    õpetaja abi meeskonnaliikmena
•    suhtlemisoskused
•    kaasaegne õpikäsitlus rühmas

LAPSEVANEMATELE
„Õnnelik lapsevanem-õnnelik laps“
Teemad:
•    kuidas tulla toime lapse nutu ja jonniga
•    kuidas toetada last viisil, mis aitab tal kasvada õnnelikuks
•    kuidas hoida ennast ja oma paarisuhet
•    kuidas leida vanemana tasakaal oma elus

„Laps lugema läbi rõõmu ja mängu“
Teemad:
•    lapse lugemisoskuste arendamine
•    lihtsad lugemismängud ja lugemistegevused
•    raamatute valik ja lugemispesa
•    lugemisjooga