Teadlikult juhitud koostöö lapsevanematega

Hoolingu üks looja Ilona Sillak on kaitsnud Tallinna ülikoolis 2019 magistritöö teemal

LASTEAIAÕPETAJA KOOSTÖÖ LAPSEVANEMATEGA KAASAVA
HARIDUSE KONTEKSTIS

Töö sisaldab tugimaterjale praktikule, mis on oma olemuselt LAPSEVANEMATEGA KOOSTÖÖ STRATEEGIA

ja sellele toetudes saame pakkuda järjepidevalt praktilisi ja toimivaid tegevusi, et koostöö õpetajate ja perde vahel oleks hea, mille tulemusel paraneb perede toimetulek lapsega, õpetajate vaimne tervis ja muidugi kõige olulisem, et lapsel on lasteaias turvalisem ja parem kasvada.

Telli koolitus oma lasteaeda lõunasel ajal (3 ak tundi), pikem koolitus alates lõunast (5-6 ak tundi) või koolitussarjana. Kirjuta info@hooling.ee

Muutused haridumaastikul (MÕK, lapsest lähtuv kasvatus, kaasav haridus) on tõstnud esile muutuse vajadusi ja esitab pidevalt väljakutseid lasteaia tegevusele. Fookus on liikunud õpetajalt õppijale, kus iga lapse vajadustele vastava arengukeskkonna loomine ja lapse igakülgne arengu toetamine on võimalik vaid tõhusas koostöös lapsevanematega. Lapsevanemate  ootused haridusasutusele ja kasvatusele on kõrged ning seetõttu on õpetajate ja lapsevanemate efektiivne ning eesmärgipärane koostöö ülimalt tähtis. Õpetajal on siin kanda võtmeroll, mis eeldab teadlikkust ja strateegilist suhete juhtimist nii individuaalsel kui grupi tasandil.

Viimastel aastatel on lasteaiaõpetajate jaoks väljakutseks lapsed, kelle vajadused on suured ja nõuavad lisaressursse. Lahenduste otsimine võib alata sellest, kuidas kaardistada probleemid, selgitada välja lapse erivajadused ja saada erispetsialistidelt juhised lapsega töötamiseks. Tegelikkuses jääb aga rühmameeskond tihtipeale antud laste ja ja nende perede toetamisega omaette. Just sellised juhtumid tõstavad esile lapsevanematega teadliku suhete ja koostöö strateegilise juhtimise vajaduse, kus õpetajad vajavad tuge ja jõustamist. Kui puuduvad vajalikud teadmiseid ja oskuseid, kuidas  suhteid ja koostööd lapsevanematega oma rühmas strateegiliselt planeerida ja juhtida, siis on õpetajad tihti hädas ja läbipõlenud.

Väliste lahenduste otsimise asemel pakub Hooling võimalust praktiliselt arendada oma organisatsioonis teadlikku suhete ja lapsevanematega koostöö strateegilist juhtimist, kus protsessi fookuses on järgmised teemad:

Koolituse põhimõte on, et lasteaia tegevuse keskmes on laps ja tema arengu toetamine, ning kõik last ümbritsevad inimesed on lapse jaoks eeskujuks ja õpetajaks. Sellepärast on koolituse erinevatesse moodulitesse kaasatud kõik lasteaias töötavad sihtgrupid (juhid, õpetajad, assistendid/abiõpetajad, tugispetsialistid jt). Koolitusprotsessis loome võimalused koostöiseks õppimiseks, koostöökultuuri kujunemiseks ja lapsevanematega koostöö tõhustamiseks ning jõustamiseks.

Tegevused:

Koolitus on ehitatud moodulõppele, et iga lasteaed saaks luua endale tema vajadustele ja võimalustele vastava koolitussarja. Hoolingu kogemus näitab, et selline korraldus on üks toimivamaid süsteeme, mis on kogu organisatsiooni kaasav ja jõustav.

Koolitussari/Koolituse moodulid:

Õppekava